Carantină într-o localitate din Galați. Incidența cazurilor COVID a ajuns la 4,64 la mia de locuitori

FOTO: Poliția Română/Facebook
FOTO: Poliția Română/Facebook

Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a emis, marţi, ordinul de instituire a carantinei zonale a comunităţii în comuna Iveşti, unde incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este de 4,64 cazuri la 1.000 de locuitori.

Zona de carantină a comunităţii este cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa şi str. Pădurii aferente DJ 254 (str. Blăjerii de Sus) din comuna Iveşti, judeţul Galaţi şi este instituită începând din 13 octombrie, ora 5,00.

În zona de carantină menționată se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și respectiv H.G. nr. 782 din 14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 841 din 8 octombrie 2020.

↪ Se stabilesc rute ocolitoare, după cum urmează:

D.J. 255 Izvoarele – Slobozia Conachi – Pechea – ieșire D.J. 251 – Costache Negri – Cudalbi – ieșire D.J. 254 – Grivița;

D.J. 253 Umbrărești intersecție cu D.J. 254 B – Grivița.

În/din zona de carantină menționată, este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios;

c)  voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverințe eliberată de către Primăria Ivești; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane și va fi întocmită de către Primăria Ivești, componența acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;

d) persoanele ce desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declarației pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.

Din/în zona de carantină, menționată este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.

(2) Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situații decât cele prevăzute la alin. 1, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea scrisă, semnată de către șeful Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, pe baza completării declarației pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1, care va fi vizată de către președintele C.L.S.U. Ivești și transmisă Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați spre aprobare.

Toate persoanele prevăzute la articolele 4 și 5 vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator, ștampilată și semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.

În conținutul adeverinței eliberate de către angajator, se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu și locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

Totodată, în zona de carantină se instituie următoarele măsuri obligatorii:

a) în toate spațiile publice, atât cele interioare cât și cele exterioare este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura;

b) intrarea-ieșirea persoanelor și vehiculelor în/din localitatea aflată în carantină se va efectua doar prin filtrele instituite de forțele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

c) se interzice cu desăvârșire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reședinței, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Ivești; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acțiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați;

d)  este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în intervalul orar 22.00 – 06.00; excepție fac bolnavii cronici aflați în evidențele unităților sanitare, femeile gravide, urgențele medicale;

e) este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00 – 22.00 pe baza declarației pe proprie răspundere, însoțită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverință de la angajator (în situația în care nu efectuează administratorul societății comerciale deplasarea) și respectiv de documente justificative de achiziție/transport;

f) este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfășoară activități de curierat și care livrează/preiau comenzi la/de la cetățenii unității administrative-teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; administratorii sau deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spațiul comercial.

⚠️ În zona de carantină, Primăria Ivești va lua următoarele măsuri:

a) instalarea unui punct de lucru cu publicul poziționat pe str. Blăjerii de Sus, în zona filtrului ce va fi instituit pentru blocarea accesului din D.N. 25 în zona carantinată; activitatea desfășurată în punctul de lucru va avea în vedere în principal colectarea declarațiilor pe proprie răspundere formulate de cetățenii din comunitate pentru părăsirea zonei carantinate, conform dispozițiilor art. 5, alin. (2);

b) aducerea la cunoștința cetățenilor din zona carantinată a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent și regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante și difuzarea de mesaje prin instalații de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezenta hotărâre;

c)  asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deșeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate și neutralizate de către o firmă specializată autorizată;

d asigurarea aplicării întocmai și monitorizarea măsurii prevăzute la articolul 6, litera c);

e) asigurarea de materiale dezinfectante și personal care va efectua triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forțele de ordine;

f) asigurarea dezinfecției spațiilor indicate de către Direcția de Sănătate Publică Galați;

g) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței, prin intermediul voluntarilor precizați la articolul 3, lit. d).

↪ Direcția de Sănătate Publică Galați va stabili asigurarea continuității actului medical prin medicii de familie din Comuna Ivești și va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici, etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziția forțelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției;

↪ Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați pe baza datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Galați va difuza în dinamică către forțele de ordine și Primăria Ivești, lista actualizată cu persoanele aflate in izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceștia a măsurilor impuse de izolare / carantinare;

↪ Orice derogare de la Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 4659600 din 12.10.2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Ivești, județul Galați se va realiza prin Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, cu aprobarea prefectului.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here