BNR ne-a dat dreptate. IFN-ului grupului Capidava i s-a interzis să mai desfășoare activități de creditare. Marea ciordeală (XII) DOCUMENTE

CETĂȚEANUL a scris în repetate rânduri despre pericolul pe care-l reprezintă pentru licitațiile publice, implicit fondurile bugetare și europene, scrisorile de garanție emise de WIZ Cover IFN, instituție financiară nebancară din grupul Capidava. Acum, BNR ne-a dat, oficial, dreptate.

Banca Națională a României și-a publicat, în Monitorul Oficial  nr. 452 din 24 mai 2023, Hotărârea Nr. 4/2023 din 12 mai 2023 privind radierea Societăţii WIZ COVER IFN – S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

Citește și WIZ Cover IFN din grupul Capidava are „garanții” fără număr pentru statul român. Ce face BNR? Marea ciordeală (XI)

Hotărârea a fost luată  în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 7.11.2022 – 30.11.2022, când s-a constatat, printre altele, „nerespectarea de către instituţia financiară nebancară a obligaţiei de monitorizare permanentă a criteriilor prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea în Registrul special, având în vedere că s-a constatat îndeplinirea unuia dintre criterii, respectiv nivelul garanţiilor emise şi angajamentelor de garantare asumate de instituţie existente în sold la data de 30.09.2022, raportat la valoarea capitalurilor proprii existente la aceeaşi dată, era 461, fiind astfel mai mare decât 1 [limita stabilită de art. 26 alin. (1) lit. e) din actul normativ anterior indicat]; utilizarea unor conturi eronate pentru evidenţierea scrisorilor de garanţie emise de către instituţia financiară nebancară şi neînregistrarea biletelor la ordin în evidenţa contabilă; (…) nerespectarea normelor proprii privind emiterea scrisorilor de garanţie, având în vedere că s-a constatat neaplicarea principiului de prudenţă în desfăşurarea activităţii instituţiei, identificându-se un risc de credit asociat scrisorilor de garanţie emise, neacoperit în proporţie de 99,61%, la data de 30.09.2022, precum şi emiterea de scrisori de garanţie fără respectarea condiţiilor impuse de normele interne; externalizarea activităţilor de analiză şi întocmire a notelor/referatelor de aprobare, efectuate în cadrul activităţii de emitere a scrisorilor de garanţie, aspect care a condus la situaţia în care activitatea de creditare în cauză nu a putut fi desfăşurată în conformitate cu reglementările în vigoare, entitatea către care s-a efectuat externalizarea nereprezentând o structură internă a instituţiei financiare nebancare, specializată în domeniul creditării, care să gestioneze activităţile în mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite prin normele proprii ale WIZ COVER IFN – S.A.”.

În urmă cu un an, BNR radiase alt IFN al grupului CAPIDAVA FINANCIAL, Finance One IFN, WIZ COVER fiind IFN-ul prin care Capidava a ales să-și ducă mai departe „opera”, după radierea Finance One.

„Agent de Încasări și Plăți pentru Emitent/Garant”

Pe 22 mai, CETĂȚEANUL a trimis următoarea solicitare către BNR, cu bătaie directă la acțiunile WIZ COVER, după cum reiese din documentele de mai jos:

„Către Banca Națională a României

În atenția domnului guvernator Mugur Isărescu

Pentru corecta informare a opiniei publice, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să ne transmiteți dacă BNR este de acord cu practica Instituțiilor Financiar Nebancare (IFN) de a încasa onorariul, pentru Scrisoriile de Garanție de Bună Execuție pe care le emit pentru participanții la licitații de lucrări publice, în contul unui „Agent de Încasări și Plăți pentru Emitent/Garant” și nu în contul IFN-ului respectiv, așa cum rezultă din cele două documente pe care le atașăm.

Cu deosebită considerație,

Roland Cătălin Pena, senior editor”.

Evident că, după radierea WIZ COVER, răspunsul BNR va fi de folos doar IFN-urilor încă neradiate.

 HOTĂRÂRE  Nr. 4/2023 din 12 mai 2023

privind radierea Societăţii WIZ COVER IFN – S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 452 din 24 mai 2023

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5.915 din 13.04.2023 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii WIZ COVER IFN – S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/1.930 din 7.02.2023, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 7.11.2022 – 30.11.2022,

    luând act de faptul că Societatea WIZ COVER IFN – S.A. nu a respectat prevederile:

    (i) art. 27 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

    (ii) art. 28 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 26 alin. (1) lit. e) din acelaşi regulament;

    (iii) pct. 349, 350, 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (forma în vigoare la data acţiunii de supraveghere), precum şi conţinutul conturilor din anexa anterior menţionată: 903 – Angajamente în favoarea clientelei, 913 – Garanţii date pentru clientelă şi 914 – Garanţii primite de la clientelă, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

    (iv) art. 143 alin. (4) şi art. 143^2 alin. (4) primele două teze din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a definiţiei prevăzute la art. 5 lit. b) şi a art. 55 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

    (v) art. 7 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

    (vi) art. 5 lit. a) şi g) şi art. 18 paragraful 2 din Norma privind emiterea scrisorilor de garanţie, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie al WIZ COVER IFN – S.A. din data de 12.07.2022;

    (vii) art. 12 alin. (3) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 12 alin. (2) din acelaşi regulament, pentru următoarele fapte:

    – netransmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere,

    pentru data de 30.09.2022, a Situaţiei Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special, a Situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, precum şi a Formularului de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, context în care banca centrală s-a aflat în imposibilitatea: de a evalua indicatorii Societăţii WIZ COVER IFN – S.A. privind înscrierea în Registrul special, de a monitoriza nivelul expunerilor brute/nete aferente creditelor acordate debitorilor şi de a lua act, în cadrul acţiunii de monitorizare a activităţii instituţiei, de faptul că aceasta nu acordă credite persoanelor fizice;

    – nerespectarea de către instituţia financiară nebancară a obligaţiei de monitorizare permanentă a criteriilor prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea în Registrul special, având în vedere că s-a constatat îndeplinirea unuia dintre criterii, respectiv nivelul garanţiilor emise şi angajamentelor de garantare asumate de instituţie existente în sold la data de 30.09.2022, raportat la valoarea capitalurilor proprii existente la aceeaşi dată, era 461, fiind astfel mai mare decât 1 [limita stabilită de art. 26 alin. (1) lit. e) din actul normativ anterior indicat];

    – utilizarea unor conturi eronate pentru evidenţierea scrisorilor de garanţie emise de către instituţia financiară nebancară şi neînregistrarea biletelor la ordin în evidenţa contabilă;

    – exercitarea unor atribuţii rezervate conducătorilor instituţiei, potrivit cadrului legal aplicabil, în scopul asumării de către WIZ COVER IFN – S.A. a unor obligaţii contractuale de natură patrimonială, de către persoane care nu au calitatea de conducător şi care nu au fost evaluate în acest sens de către Banca Naţională a României prin prisma cerinţelor de reputaţie, pregătire profesională şi experienţă, prevăzute la art. 14 – 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

    – utilizarea unor elemente de natură să inducă publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile desfăşurate de instituţia în cauză;

    – nerespectarea normelor proprii privind emiterea scrisorilor de garanţie, având în vedere că s-a constatat neaplicarea principiului de prudenţă în desfăşurarea activităţii instituţiei, identificându-se un risc de credit asociat scrisorilor de garanţie emise, neacoperit în proporţie de 99,61%, la data de 30.09.2022, precum şi emiterea de scrisori de garanţie fără respectarea condiţiilor impuse de normele interne;

    – externalizarea activităţilor de analiză şi întocmire a notelor/referatelor de aprobare, efectuate în cadrul activităţii de emitere a scrisorilor de garanţie, aspect care a condus la situaţia în care activitatea de creditare în cauză nu a putut fi desfăşurată în conformitate cu reglementările în vigoare, entitatea către care s-a efectuat externalizarea nereprezentând o structură internă a instituţiei financiare nebancare, specializată în domeniul creditării, care să gestioneze activităţile în mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite prin normele proprii ale WIZ COVER IFN – S.A.,

    fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

    în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 9 mai 2023, hotărăşte:

    ART. 1

    Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea WIZ COVER IFN – S.A., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul D1, camera 10, etajul 6, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/14051/2022, având codul unic de înregistrare 32748833, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea k) – Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110283 din data de 22.08.2022, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

    ART. 2

    Societatea WIZ COVER IFN – S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

                              Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 mai 2023.

    Nr. 4.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.