luni, mai 27, 2024

Bombă în Sectorul 3! Primarul Negoiță știe

Citește marți, 5 decembrie, pe cetățeanul.net

AcasăUtileJuridiceCum și de ce demarează executarea bunurilor mobile

Cum și de ce demarează executarea bunurilor mobile

-

Dacă ești urmărit pentru executarea bunurilor mobile, ar trebui să fii interesat de art. 731 Codul de Procedura Civilă: „Pentru realizarea creanțelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări și alte bunuri.”

Articol realizat de Avocat Daniel Velicu

Procedura începe cu o somație însoțită de încheierea de încuviințare a executării silite comunicată debitorului de către executorul judecătoresc.

Prin somație se precizează faptul că, dacă în termen de o zi de la comunicarea somației debitorul nu plătește suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă aceste bunuri sunt deținute de un terț (art. 732, alin. (1) Codul de Procedură Civilă).

CITEȘTE ȘI Totul despre darea în plată. Cum să te ferești de capcanele recuperatorilor de creanțe

Executarea bunurilor mobile impune și sechestrul bunurilor

Există și situații în care este necesară aplicarea unui sechestru asupra bunurilor urmărite și anume în cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, întotdeauna fiind necesar să existe și solicitarea creditorului în acest sens, în cuprinsul cererii de executare.

ATENȚIE! Dacă nu există solicitare expresă din partea creditorului pentru această formă de indisponibilizare, sechestrul poate fi anulat prin Contestația la executare.

În acest caz, executorul judecătoresc va dispune sechestarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somației către debitor (art. 732, alin (2) Codul de Procedura Civilă).

executarea bunurilor mobile
Avocat Daniel Velicu

Măsură sechestrului trebuie adusă la cunoștința publicului, printr-o procedură de publicitate a sechestrului care se realizează, la cererea executorului judecătoresc, printr-o mențiune în Registrul Comerțului, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în registrul succesoral ținut de Camera Notarilor Publici sau în alte registre de publicitate, după caz.

Doar de la dată înscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv (art. 742 Codul de Procedura Civilă).

ATENȚIE! Un vehicul sechestrat nu este întotdeauna indisponibilizat, astfel va putea rămâne acolo unde e. Problema e la folosirea lui în trafic, întrucât la un eventual control poți fi depistat.

De asemenea, o altă formalitate care trebuie îndeplinită este întocmirea unui proces-verbal de sechestru, în care se vor consemna: mențiunile prevăzute de art. 679 Codul De Procedura Civilă și anume: a) denumirea și sediul organului de executare; b) numele și calitatea celui care încheie procesul-verbal; c) data întocmirii procesului-verbal și numărul dosarului de executare; d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare; e) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului; f) locul, data și ora efectuării actului de executare; g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia; h) consemnarea explicațiilor, opozițiilor și obiecțiunilor participanților la executare; i) alte mențiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare; j) menționarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal; k) menționarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum și a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta; l) semnătura executorului, precum și, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare; m) ștampila executorului judecătoresc.

Dar și următoarele mențiuni: a) somația de plată făcută verbal debitorului și răspunsul lui, dacă a fost prezent; b) enumerarea, descrierea și evaluarea, după aprecierea executorului, dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat; c) indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanța; d) menționarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra  bunurilor sechestrate; e) arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de garanție constituit în favoarea unei terțe persoane; f) arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate; g) arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate (art. 744 Codul de Procedură Civilă).

Executarea bunurilor mobile e nulă fără proces verbal

Procesul-verbal se va semna de executor și de persoanele care, potrivit legii, au asistat la aplicarea sechestrului. Dacă ele nu pot ori refuză să semneze, executorul judecătoresc va menționa această împrejurare în procesul-verbal.

După cum se poate observă, procedura sechestrului este o procedură prealabilă și necesară pentru executarea bunurilor mobile.

Astfel, conform art. 753 Codul de Procedura Civilă, cu titlul marginal „Modalități de valorificare”:

„Dacă în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fost plătite suma datorată, toate accesoriile și cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație publică, vânzare directă sau prin alte modalități admise de lege.”

Anterior procedurii la licitație publică, există și posibilitatea oferită de art. 754 Codul de Procedura Civilă de a se apela la o vânzare amiabilă.

Da, ați citit bine, aveți posibilitatea să vindeți bunul mobil unei rude / prieten sau vecin, prin eforturi personale, astfel să evitați vânzarea silită.

Aceasta presupune faptul că executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi încuviințeze debitorului să procedeze el însuși la valorificarea bunurilor sechestrate.

În acest caz, debitorul este obligat să îl informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea și adresa potențialului cumpărător, precum și termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze prețul propus.

În situația în care, până la împlinirea termenului acordat de executorul judecătoresc, terțul compărător nu consemnează prețul oferit la dispoziția executorului judecătoresc, se va fixa termen pentru vânzare la licitație publică.

Art. 756 Codul de Procedura Civilă stipulează că:

„În lipsa acordului părților sau dacă vânzarea directă ori amiabilă nu se realizează, executorul judecătoresc va proceda la vânzarea prin licitație publică a bunurilor sechestrate.”

Procedura vânzării la licitație publică este diferită, în funcție de tipul bunului care se vinde în executarea bunurilor mobile.

Vânzarea părților sociale – executarea bunurilor mobile „Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face în mod amiabil, potrivit art. 754, iar în lipsă, de către executor, prin licitație publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora.” – art. 757, alin. (2) Codul de Procedura Civilă.

Dacă vânzarea se va face de către executorul judecătoresc sau de către un agent specializat, acesta va întocmi un caiet de sarcini.

Atenție! Caietul de sarcini poate fi anulat prin contestarea acestuia.

Acest act e unul complex, trebuie să conțină actul constitutiv al societății, numărul și felul acțiunilor sau părților sociale supuse vânzării, garanțiile constituite asupra lor, clauzele speciale privind vânzarea sau cesiunea acestora și drepturile de preferință acordate asociaților, situația financiară anuală pe ultimele două exerciții financiare, precum și orice documente necesare pentru aprecierea consistenței și valorii drepturilor societare aferente acțiunilor sau părților sociale scoase la vânzare.

Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului, creditorului, societății emitente și celorlalți asociați, pentru a formula eventuale obiecțiuni, în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea decăderii.

Cum am oprit executarea bunurilor mobile – un autoturism de lux și părțile sociale ale unei firme

executarea bunurilor mobile

Iată un caz cutremurător pentru justiția civilă. Am cercetat situația juridică privind vânzarea bunurilor mobile, demarată de executorul judecătoresc Cojocaru Bogdan Mihai. Am identificat o duzină de motive pentru care am tras concluzia că executarea bunurilor mobile este abuzivă și nelegală. Am dispus notificarea aceluiași executor, i-am spus ce nu dorea să audă de la un avocat specializat în executari silite. În reply, ce credeți că-mi scrie executorul? A închis dosarul în anul următor – 2016 și că a topit dosarul.

executarea bunurilor mobile

Problema e că executorul judecătoresc a omis să ridice sechestrul înființat abuziv pe un vehicul și pe părțile sociale ale unei societăți comerciale. Da, părțile sociale au fost în sechestru 5 ani, vehiculul la fel, chipurile pentru vânzarea bunurilor mobile. Executorul judecătoresc a închis dosarul în 2016, însă a ridicat sechestrul, instalat abuziv abia în anul 2020.

O mașină scumpă și părți sociale cu valoare de piață considerabilă nu au fost vândute la licitația publică. Însă, rămâne o nouă problemă: 5 ani, aproape 2.000 de zile, bunurile au fost sechestrate în mod abuziv.

executarea bunurilor mobile

Viața unui om a fost ținută într-un sertar, afacerea acestuia, demnitatea și personalitatea au fost afectate. Nici cei mai periculoși teroriști nu sunt tratați în acest mod. Caz clasic pentru a cere daune morale din executări.

Bunurile mobile se vor vine la licitația publică

În continuare, pentru a putea fi demarată procedura licitației publice, trebuie fixat un termen la care va avea loc licitația, conform art. 759 Codul de Procedura Civilă:

(1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitație publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau la art. 754, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin încheiere definitivă, ziua, ora și locul licitației. (2) Vânzarea nu se va putea face în mai puțin de două săptămâni, nici în mai mult de 4 săptămâni de la data expirării termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau art. 754, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru. (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi, dacă atât creditorul, cât și debitorul o vor cere.

Locul și procedura licitației publice

Cu privire la locul în care va avea loc licitația, Codul de Procedura Civilă stipulează, la art. 760, alin. (1):

„Vânzarea la licitație se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc.”.

Ulterior stabilirii locului în care va avea loc licitația, executorul judecătoresc îi va înștiința pe creditor, debitor, terțul deținător al bunurilor sechestrate, precum și pe orice persoană care are un drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora și locul vânzării la licitație, potrivit dispozițiilor privitoare la comunicarea și înmânarea citațiilor, cu cel puțin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare.

Niciun bun nu se vinde fără o publicitate prealabilă și notificarea debitorului executat silit. Apoi, se va realiza o publicitate a vânzării conform dispozițiilor art. 762 Codul de Procedură Civilă.

În acest sens, executorul judecătoresc va întocmi anunțurile de vânzare, pe care le va afișa cu cel puțin 5 zile înainte de ținerea licitației la locul licitației, la sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la locul vânzării bunurilor și al instanței de executare, precum și în alte locuri publice, unde conducătorii acestora au obligația creării condițiilor necesare afișării publicațiilor de vânzare, fără a impune taxe sau contraprestații.

De asemenea, executorul judecătoresc va întocmi și publicații de vânzare pe care le va aduce la cunoștința publicului prin unul dintre ziarele locale sau, în lipsă, dintre cele de circulație națională, prin ziare, reviste sau alte publicații existente ce sunt destinate comercializării unor bunuri de natura celor scoase la vânzare, precum și pe pagini de internet deschise în același scop.

Atenție la publicația de vânzare din executarea bunurilor mobile

Publicațiile de vânzare au un conținut determinat de lege și trebuie să cuprindă:

a) denumirea și sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele executorului judecătoresc;

d) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului;

e) ziua, ora și locul licitației;

f) indicarea și descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitație publică, cu arătarea pentru fiecare a prețului de începere a licitației, care este prețul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiză; în cazul titlurilor de valoare nenegociabile, se va indică și locul de la care poate fi procurat, pe cheltuiala solicitantului, caietul de sarcini prevăzut la art. 757 alin. (4);

g) mențiunea, dacă va fi cazul, că bunurile se vând grevate de drepturile reale de folosință, dobândite ulterior înscrierii vreunei ipoteci și că, în cazul în care creanțele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitație, se va proceda, în aceeași zi, la o nouă licitație pentru vânzarea bunurilor libere de acele drepturi. Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut la art. 769 alin. (6) și (7);

h) somația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să îl anunțe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege;

i) invitația către toți cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

j) locul și data afișării, în cazul anunțurilor de vânzare;

k) semnătura și ștampila executorului judecătoresc, în cazul anunțurilor de vânzare.

Executorul judecătoresc coordonează și conduce vânzarea bunurilor mobile

De pregătirea licitației, este responsabil executorul judecătoresc, conform art. 765 Codul de Procedura Civilă.

În ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc se va duce la locul unde se află bunurile sechestrate, va ridică sigiliile sau va primi bunurile de la persoană căreia i-au fost încredințate, eliberându-i chitanță de primire; apoi, va verifica, după procesul-verbal de sechestru, numărul și starea bunurilor și va constată toate acestea, precum și lipsurile găsite, în procesul-verbal de licitație.

Dacă vânzarea se va face în alt loc decât acela unde se găsesc bunurile ce urmează să fie vândute, ele vor fi duse în acel loc, pe cheltuiala creditorului.

Cine poate participa la licitația publică de vânzare a bunurilor mobile

La procedura licitației poate participa orice persoană cu capacitate deplină de exercițiu, precum și orice persoană care are capacitatea de a dobândi bucurile scoase la licitație, cu excepția debitorului urmărit.

Referitor la acesta din urmă, a se vedea art. 767, alin. (2) Codul de procedura Civilă, „nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoană interpusă” și a creditorilor urmăritori sau intervenienți, care, conform art. 767, alin. (3) Codul de Procedura Civilă, „nu pot, nici personal, nici prin persoane interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75% din prețul stabilit potrivit art. 758 alin. (1) sau (3).” – prețul stabilit de un expert ca urmare a efectuării unei expertize.

După cum se observă, vânzarea bunurilor mobile presupune o procedură oarecum complexă.

Persoanele ce vor să participe la licitație trebuie să ofere o garanție

Pentru a participa la licitație, persoanele interesate trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, la dispoziția executorului judecătoresc, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Această obligație poartă denumirea de “garanție de participare” și este reglementată de art. 768 Codul de Procedura Civilă.

Excepția de la această regulă o reprezintă creditorii urmăritori sau intervenienți care nu sunt obligați, dacă au rang util de preferință, să depună garanția decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță.

Cum se desfășoară efectiv licitarea și vânzarea bunurilor mobile – art. 769 Codul de Procedura Civilă:

(1) Vânzarea la licitație se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive.

(2) Prețul de la care începe licitația este cel prevăzut în publicații sau anunțuri, potrivit art. 762 alin. (2).

(3) În raport cu natura sau cu destinația lor, bunurile se vor vinde fiecare în parte sau mai multe împreună, ținându-se seama în toate cazurile că prin modul de vânzare acestea să nu se deprecieze.

(4) În cazul când de la debitor s-au ridicat și sume de bani, vânzarea celorlalte bunuri nu se va putea face decât în măsura în care acele sume nu acoperă creanța creditorului urmăritor și accesoriile acesteia, împreună cu cheltuielile de executare.

(5) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur concurent, acesta a oferit prețul de începere a licitației.

(6) Dacă bunul este grevat de vreun drept real de folosință, dobândit ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicație, diminuat cu valoarea acestor drepturi.

(7) Dacă din cauza existenței drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obține un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, executorul judecătoresc va relua în aceeași zi licitația pentru vânzarea bunului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la prețul menționat în publicăția de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6).

(8) Dacă nu se obține prețul de începere a licitației, la același termen bunul va fi din nou scos la vânzare, caz în care licitația va începe de la prețul de 75% din cel prevăzut în publicății sau anunțuri, iar bunul va fi vândut celui care va oferi prețul cel mai mare.

(9) Dacă nu se oferă nici prețul minim prevăzut la alin. (8), licitația se va amâna la un alt termen, pentru care se vor îndeplini din nou formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762. La acest termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitații, licitația va începe de la 50% din prețul inițial prevăzut în publicații sau anunțuri. Dacă nu se va obține nici acest preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când la licitație s-a prezentat un singur ofertant.

(10) În toate cazurile, la preț egal, va fi preferat cel care are un drept de preempțiune asupra bunului urmărit.

(11) Dispozițiile alin. (8) și (9) nu sunt aplicabile la vânzarea bunurilor supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii. În aceste cazuri, vânzarea se va face la orice preț și oricare ar fi numărul concurenților, chiar la primul termen.

(12) Executorul va ține o listă cu bunurile vândute și prețul cu care s-au vândut.

Atenție! Unele persoane pot deține un drept de preempțiune asupra bunurilor mobile.

Odată cu finalizarea procedurii de licitație, titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație nu va mai putea să își exercite dreptul după adjudecarea bunului (art. 770 Codul de Procedura Civilă).

DEPUNEREA ȘI CONSEMNAREA PREȚULUI ÎN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE – art. 771 Codul de Procedura Civilă

 (1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preț, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, acceptată de creditor sau de reprezentantul său, prețul se va putea depune și ulterior, în cel mult 5 zile de la data licitației.

(2) În cazul în care adjudecătar este însuși creditorul urmăritor și nu participă alți creditori la urmărire sau, deși participă, aceștia se află într-un rang de preferință inferior creditorului adjudecătar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte. Dacă prețul bunului este mai mare decât valoarea creanței, creditorul va putea depune în contul prețului creanța sa numai dacă depune, de îndată sau în cel mult 5 zile de la data licitației, diferența dintre prețul de adjudecare și valoarea creanței.

(3) Dacă prețul sau, după caz, diferența de preț nu se va depune potrivit alin. (1) sau (2), se va relua licitația ori, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului, la același termen sau la un alt termen, pentru care se vor împlini formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762, iar primul adjudecătar va fi răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta.

Aceste sume se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și se vor reține cu precădere din suma depusă conform art. 768.

(4) Executorul judecătoresc va consemna de îndată sumele de bani încasate, păstrând dovada consemnării. Despre aceasta el va face mențiune și în procesul-verbal de licitație.

Când se închide licitația publică și vânzarea bunurilor mobile

În sfârșit, închiderea licitației are loc de îndată ce din sumele obținute se pot acoperi toate creanțele ce se urmăresc, precum și toate cheltuielile de executare (art. 772, alin. (1) Codul de Procedură Civilă).

După închiderea licitației, executorul judecătoresc va întocmi un proces verbal de licitație (art. 773 Codul de Procedura Civilă), care va cuprinde mențiunile prevăzute la art. 679 Codul de Procedura Civilă și, sub sancțiunea nulității:

a) arătarea locului, datei și orei când licitația a început și s-a terminat; b) indicarea procesului-verbal de sechestru și constatările prevăzute la art. 765 alin. (2); c) arătarea bunurilor vândute, prețul rezultat din vânzarea lor, precum și numele sau denumirea fiecărui adjudecatar.

Titlul de proprietate în urma cumpărării bunului mobil

Fiecare adjudecătar va primi de la executorul judecătoresc un titlu de proprietate care va cuprinde data și locul licitației, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat și, după caz, a prețului plătit sau care urmează să fie plătit.

Certificatul eliberat fiecărui adjudecătar constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de valoare nominative, adjudecatarul va putea obține transferul acestora pe numele său, în temeiul certificatului de adjudecare.

Dacă emitentul titlurilor refuză în mod nejustificat transferul, instanța de executare, la cererea adjudecătarului, va da o încheiere care va constata transferul intervenit.

Ce înseamnă de fapt licitația publică și ce efect are pentru vânzarea bunurilor mobile

Efectul adjudecării bunului mobil la licitația publică îl reprezintă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului adjudecat, liber de orice sarcini, de către adjudecătar (art. 775 Codul de Procedura Civilă).

Este important de reținut faptul că: „În cazul vânzării silite la licitație publică nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut” (art. 776 Codul de Procedura Civilă).

Există și o situație în care este inadmisibilă desființarea vânzării și anume:

În cazul vânzărilor la licitație publică făcute în condițiile prezenței secțiuni nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului adjudecătar care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.

Asemenea cerere nu poate fi făcută decât pe cale de acțiune principală. Totuși, când adjudecătar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desființată dacă există temei de nulitate, potrivit dreptului comun (art. 777 Codul de Procedură Civilă).

Avocat Daniel Velicu

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi stiri

Zeci de nuntaşi au ajuns la spital: S-a deschis o anchetă!

0
Peste 20 de nuntași, inclusiv copii, care au participat sâmbătă la o petrecere de cununie în Târgu Mureș, au avut apoi simptome severe de toxiinfecţie alimentară. CITEŞTE ŞI: Case și drumuri inundate în județul Bihor Autorităţile au început o anchetă sanitară,...