Clarificări ANI cu privire la regimul incompatibilităților decanilor

conflict de interese

Mai multe universități din România trebuie să opereze modificări în Cartele universitare pentru a intra în legalitate, potrivit unui document al Agenției Naționale de Integritate.

ANI
Universitatea Alexandru Ioan Cuza a modificat deja Carta Universitară cu privire la regimul incompatibilităților decanilor

Documentul clarifică situațiile în care un decan intră în incompatibilitate, dacă vreun membru al familiei sale devine cadru universitar.

Când devin decanii incompatibili din cauza familiei

Potrivit ANI, incompatibilitatea intervine numai dacă decanul și fiul/fiica „ocupă concomitent funcții, se află, unul față de celălalt, într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate, precum şi dacă decanul este numit în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs și ale cărui decizii afectează, în speță, fiul/fiica acestuia”.

„Într-adevăr, ne-am confruntat cu mai multe interpretări, diferite, prin care o universitate sau alta constatau ilegal, starea de incompatibilitate, potrivit Cartei universitare, doar pentru că fiul decanului era angajat, în urma unui concurs, într-o funcție didactică în aceeași universitate. Pentru a evita astfel de situații ministerul Educației a semnat Nota nr. 49417/28.07.2011, prin care clarifică, punctual, situațiile în care intervine starea de incompatibilitate a decanului”, ne-au declarat surse din Ministerul Educației.

Documentul ANI

Potrivit datelor deținute de Cetățeanul.net, mai multe universități din România au cuprins precizările în Cartele universitare, dar altele nu au făcut-o. „Este recomandabil ca Universitățile care continuă să considere drept incompatibilități astfel de situații, să amendeze Carta Universitară. Altfel riscă să fie condamnate la plata de daune interese în situaăția în  care aplică, eronat, prevederile legale privind regimul incompatibilităților.

Prezentăm, mai jos, documentul Agenției Naționale de Integritate:

Nr.9976/09.06.2015

            Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Integritate cu nr. 7874/06.05.2015

 vă comunicăm următoarele:

1.Situația de fapt analizată: dacă o persoană care are funcția de decan al unei facultăți de stat se află în incompatibilitate, față de prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, în situația în care fiul/fiica a ocupat, în urma unui concurs, postul de asistent universitar, în raport de prevederile art. 130 alin.(1) lit.b.), art. 295 din acest act normativ, a art. 2 lit.f.) din Nota nr. 49417/28.07.2011 emisă de M.E.C.T.S, precum și ținând seama de faptul că decanul nu a fost membru în comisia de concurs, evaluare sau promovare pentru postul de asistent iar fiul/fiica nu este nici prodecan, nici șef de departament și nu deține o altă funcție de conducere;

  1. Dispoziții legale aplicabile :

Art. 130

(1) Instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include obligatoriu:

  1.          a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;
  2.         b) prevederea că persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;

Art.295

(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate.

Punctul 2 lit.f) din Nota nr. 49417/28.07.2011, emisă de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, stabilește:

             2.Funcţiile dintr-o instituţie de învăţământ superior, aflate într-o poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, se află în relaţie de incompatibilitate, în sensul art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi nu pot fi ocupate concomitent de către soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, după cum urmează:…f.) decanul cu prodecanii facultăţii respective, directorii de departamente din cadrul facultăţii respective, conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii respective, conducătorii unităţilor subordonate facultăţii respective, şi, acolo unde există, conducătorii liniilor/secţiilor de studiu în limbi ale minorităţilor naţionale din cadrul facultăţii respective;

Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente opinăm că, poate exista o situație de incompatibilitate în sensul arătat de art. 130 alin.(1) lit.b.) și art. 295 alin.(4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, dacă decanul, față de fiul/fiica sa, și care ocupă concomitent funcții, se află, unul față de celălalt, într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate, precum şi dacă decanul este numit în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs și ale cărui decizii afectează, în speță, fiul/fiica acestuia.

             Totodată, opinăm că Nota nr. 49417/28.07.2011 emisă de M.E.C.T.S, aplică dispozițiile citate din cuprinsul art. 130 alin. (1) lit. b) și art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 Precizăm că opiniile exprimate mai sus reprezintă un punct de vedere şi nu o interpretare generală şi obligatorie a textelor de lege menționate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

*